Felvehető kurzusok

Tisztelt Hallgatónk! 

A Budapest Institute of Banking online oktatási keretrendszere (Moodle) a teljes képzési folyamat alatt az Ön rendelkezésére áll. Az elektronikus vizsgalehetőséget is ebben a környezetben kínáljuk, mert a megadott keretek között így nyújtjuk Önnek a legnagyobb rugalmasságot. 

Fontos tudnia, hogy a vizsga lehetősége kizárólag 2018. október 8-án 17.00 órától 2018. október 21-e 23.00 óráig adott. 

A vizsga során összesen 15 kérdésre kell válaszolnia. A kérdéseket feleletválasztós teszt formájában kapja, kérdésenként 1 helyes megoldás lehetséges. 

A kérdések megválaszolására 25 perc áll a rendelkezésére. Kérjük, hogy akkor kezdjen hozzá a teszthez, ha ezt az időt rá tudja szánni a feladatmegoldásra, mert a teszt időtúllépés vagy sikertelenség esetén nem ismételhető meg. 

A vizsga akkor sikeres, ha a kérdések 70%-ára, azaz 11 kérdésre helyesen válaszol. Az elért eredményről a rendszer azonnali visszajelzést küld. 

Sikeres vizsga esetén a megszerzett oklevelet postán juttatjuk el Önnek. 

Sikertelen vizsga esetén pótvizsgát szervezünk, melynek részleteiről a későbbiekben tájékoztatjuk. 


Eredményes vizsgázást kívánunk! 

A BIB Zrt. csapata


MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK

A globális pénzügyi rendszer az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül – ez egyrészt a 2007-2008-as válság hozadéka, másrészt az alacsony kamatkörnyezet, valamint az új technológiák előretörésének következménye. Az elmúlt tíz évben a tartósan alacsony kamatkörnyezet, a banki digitalizáció egyre szélesebb alkalmazása, az átalakuló mikro- és makroprudenciális szabályozás igen jelentős üzleti kihívás elé állították a válság örökségével együtt élő bankokat. A múlt tanulsága alapján a kihívások sikeres leküzdése csakis átfogó stratégiai szemléletváltással és képzett, széles látókörrel rendelkező menedzsmenttel biztosítható. A kurzust ennek megfelelően úgy építettük fel, hogy az ideális alapokat nyújtson a pénzügyi rendszer előtt álló kihívások leküzdéséhez, a szabályozói környezethez való alkalmazkodáshoz, valamint a banki stratégiai gondolkodás új, korábbiakhoz képest modernebb alapokra való helyezéséhez.     

A KURZUS TARTALMA

A kurzus során a résztvevők elméleti és gyakorlati tudást szereznek arról, hogy egy bank működését mi befolyásolja. Először a hallgatók megismerkednek a pénzügyi közvetítőrendszer nemzetgazdaságban betöltött szerepével, továbbá a piaci struktúra fontosságával és az aktuális szabályozói környezettel. Második lépésben a kurzus feltárja a banki működésre ható legfontosabb tényezőket, melyek négy fő kategóriába sorolhatók: makrogazdaság (GDP, munkanélküliség, infláció, bérkiáramlás, stb)  pénzpiaci – (árfolyam, kamatok, pénzpiaci volatilitás, kötvény- és derivatív piac, stb),  mikro- (az adott bank ár és nem ár jellegű hitelezési feltételei, marketingköltségek, területi lefedettség, fintech, versenytársak viselkedése, osztalékfizetési politika, stb) és szabályozói környezet (CRD/CRR, Mifid II, országspecifikus tőke és likviditási elvárások, egyéb jogszabályi környezet). A kurzus során a hallgatók nemcsak azt tanulják meg, hogy a magas bankközi kamatláb mit jelent a banki jövedelmezőség szempontjából, hanem a komplex rendszerben történő gondolkodásmódot is, miszerint ebben az endogén hatásmechanizmusban nem csak első-, de másod- és harmadkörös hatások is érvényesülnek. Nem is beszélve más változók bekapcsolásáról: az alacsony bankközi hozamok nem csak a marzsokon, de a hitelezési aktivitáson keresztül is hatnak a jövedelmezőségre. Ezen komplex rendszerben a kiválasztott változók hatását fogjuk mérni a bank mérlegére, a mérleg fő soraira, az eredménykimutatásra valamint annak főbb soraira. Mindez közép- és hosszútávon, 5-10 éves horizonton nem pusztán a cash flow és más stratégiai indikátorok tervezése szempontjából fontos, de a bankok pénzügyi teljesítményének elemzését és értékelését is alapjaiban meghatározza. A stratégiaalkotás keretébe beemeljük a részben az alacsony kamatkörnyezet által is indukált egyesüléseket és a felvásárlásokat, melyek segítségével kihasználható szinergiák a banki jövedelmezőségre pozitív hatást gyakorolhatnak. Az utolsó lépés gyakorlati tudást nyújt a résztvevőknek: egy banki szimuláció segítségével teszteljük az összes kiválasztott, releváns változó hatását a bank mérleg és eredménykimutatására.

A KURZUS CÉLJAI

  • Átfogó tudás megszerzése a pénzügyi közvetítőrendszer karakterisztikájáról, a válság után megváltozott helyzethez való alkalmazkodásról.
  • A banki makro- és pénzügyi -, valamint mikro- és szabályozói környezet hatásainak megértése egy adott bank esetén.
  • Készségek elsajátítása a bankrendszer modern stratégiaalkotásához, valamint a kihívások kezeléséhez.
  • BIB Banki Stratégiai Szakértő oklevél megszerzése, valamint a pénzügyi területen dolgozó vezető szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő ismereteket adjon elsősorban pénzügyi területen dolgozó közép- és felsővezető szakemberek részére, akik részt vesznek évente a bank üzleti terveinek elkészítésében, valamint vezetik és részt vesznek az adott bank közép- és hosszútávú stratégiájának megvalósításában. A kurzuson való részvétel előfeltétele legalább 5 év gyakorlat üzleti tervezési, számviteli vagy stratégiai területen. A kurzus hallgatói két egymásra épülő elméleti, valamint egy gyakorlati modul útján sajátíthatják el azt a képességet, hogy hogyan lehet a banki stratégiai tervezés előtt álló kihívásokra gyorsan, célzottan és sikerrel válaszolni.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Modul 1: A pénzügyi közvetítőrendszer szerepe a gazdaságban

Modul 2: Üzleti tervezés, stratégiaalkotás - mérlegre és az eredménykimutatásra ható legfontosabb tényezők

Modul 3: Gyakorlat banki szimulációs program segítségével


A kurzus a résztvevők számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét. A pénzügyi intézmények munkatársai számára magabiztos alaptudást kínál a korlátozó tevékenységek gyakorlati alkalmazására úgy, hogy a képzés kitér a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás bűnügyi aspektusaira is. 

A kurzust azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek jogi, közgazdasági, illetve pénzügyi alapismeretekkel, és kíváncsiak a pénzügyi szektor működési kockázatait mérséklő legjobb gyakorlatokra.

MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK 

Az informatika területén az elmúlt évtizedekben tapasztalt fejlődés a pénzügyi szektor napi működését is jelentősen átalakította, szinte nincs is olyan üzleti folyamat, amelynek kiszolgálásában ne lenne érintett valamilyen informatikai megoldás. Az alkalmazott informatikai eszközök sokszínűsége és a folyamatosan megjelenő új kockázatok újfajta hozzáállást és megközelítést igényelnek a felhasználóktól. Az informatikai eszközökben tárolt személyes, bank- és értékpapírtitkok sokszorosan meghaladják a tárolásra szolgáló eszközök tényleges értékét, az egyes üzleti folyamatok működési zavarai pedig képesek akár a vállalatok működését is megingató pénzügyi veszteségeket okozni. Az informatikai rendszerek és a bennük tárolt adatok kockázatokkal arányos védelmének kialakítása és folyamatos felügyelete éppen ezért alapul jogszabályi elváráson. Az informatikai és informatikai biztonság a pénzintézeti működés minden területére kiterjedő komplex feladat.

A KURZUS TARTALMA 

A kurzus során sorra vesszük az adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonságot érintő alapvető ismereteket és az ezeket érintő kockázatokat, elsősorban a pénzügyi közvetítőrendszer intézményei, ezen belül is a banki megoldások vonatkozásában. A hallgatók megismerhetik az érintett kockázatok kontrolljaira vonatkozó felügyeleti útmutatást, valamint az intézményekkel szemben támasztott adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági előírásokat, jogszabályokat és egyéb felügyeleti szabályozó eszközöket.

A KURZUS CÉLJAI

  • Alapkészségek elsajátítása a pénzügyi szektorra vonatkozó informatikai és informatika-biztonsági követelmények kapcsán.
  • Részletes tudásátadás a vonatkozó jogszabályi és a szabályozási környezetről.
  • A BIB IT-biztonság és -szabályozás menedzser oklevél megszerzése, valamint a területen dolgozó szakemberekből álló kapcsolati hálóhoz való csatlakozás lehetősége.

KINEK AJÁNLJUK A KURZUST

A kurzust úgy alakítottuk ki, hogy megfelelő ismereteket nyújtson informatikai szakképesítéssel nem rendelkező, elsősorban pénzügyi területen dolgozó szakemberek részére. Habár a több éves szakmai tapasztalat előnyt jelenthet a kurzuson tárgyalt témák megértésében, a kurzusra való jelentkezésnek ez nem előfeltétele. A kurzus hallgatói kilenc modulon keresztül ismerhetik meg a pénzügyi informatika és az IT-biztonság alapjait.

A KURZUS FELÉPÍTÉSE

Modul 1: jogszabályi, szabályozói háttér
Modul 2: informatikai irányítás fő biztonsági szempontjai
Modul 3: informatikai biztonsági szabályozási rendszer
Modul 4: informatikai biztonsági kockázatok felmérése, kezelése
Modul 5: beszerzések, fejlesztések, tesztelések változáskezelés biztonsági aspektusai
Modul 6: az informatikai üzemeltetés adminisztratív, fizikai és logikai védelmi intézkedései
Modul 7: üzletmenet-folytonosság tervezése, kezelése
Modul 8: humán erőforrás-biztonság
Modul 9: független ellenőrzés és monitorozás